اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
بیمه / 28 خرداد 1397

حقوق و دستمزد مشمول بیمه

حقوق و دستمزد مشمول بیمه

مزایایی که مشمول حق بیمه نیست به شرح ذیل است:

  1. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
  2. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
  3. بازخرید ایام مرخصی
  4.  خسارت اخراج و مزایای پایان کار
  5. حق عائله مندی
  6. حق التضمین (کسر صندوق)
  7. حق شیر
  8. پاداش نهضت سواد آموزی
  9. عیدی
  10. پاداش افزایش تولید

به جز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری و .... به بیمه شده پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه است مشروط بر اینکه از حداقل حقوق و مزایای تعیین شده در هر سال کمتر نباشد. به عبارت دیگر بیمه شدگانی نظیر کارآموزان و افرادی که قسمتی از مزد یا درآمد آن ها به وسیله ی مشتریان یا مراجعین تأمین می شود، در صورتی که مزد یا حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد قانونی باشد، مابه التفاوت حق بیمه سهم آن ها، بر عهده ی کارفرما می باشد.
33 درصد از حقوق ماهیانه هر کارگر، می بایست به عنوان حق بیمه پرداخت گردد که سهم کارگر 7%، سهم کارفرما 23% (20% سهم کارفرما، 3% بابت بیمه بیکاری) و 3% نیز توسط دولت پرداخت می شود.

اشتراک گذاری :