PinPost

پین پست

358ویدئو 415بازدید

به بیماران خود کمک کنیم که در اتاق انتظار مطب ما، درآمد کسب کنند...

بیشتر از 90% کودکان در آمریکا حداقل سالی یکبار توسط پزشک ویزیت می شوند که این بدین معنی است که  والدین ساعت های زیادی را در اتاق های انتظار سپری می کنند. ما می تونیم کاری کنیم که این ساعت های انتظار تلف نشوند بلکه برای چیز مفید دیگری همچون پول به دست آوردن استفاده شوند. در این ویدئو یک پزشک جوا...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری