PinPost

پین پست

364ویدئو 481بازدید

قارچ های گیاهی فواید و علائم فساد

قارچها گیاهان فاقد سبزینه هستند که خود قادر به تامین مواد غذایی نیستند و به صورت انگل زندگی می کنند.در اثر فعالیت قارچها عوارضی بو جود می آید. قارچ ها علائم موضعی و یا عمومی بر روی میزبانان خود تولید می کنند و چنین علائمی ممکن است به طور مجزا، همزمان و یا بدنبال یکدیگر ظاهر شوند. به طور کلی قارچ ها...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری