PinPost

پین پست

358ویدئو 292بازدید

اثر مثبت کارکردن در دوره درمان سرطان بر روحیه بیماران

تصور کنید که در سال های کاری خود با بیماری خطرناکی همچون سرطان مواجه می شوید؟ در این شرایط چه می کنید؟ کارفرما و مدیر شما چگونه با این شرایط برخورد می کند؟ در اکثر مواقع به بیمار گفته می شود که برود و پس از پایان دوره درمان به کار برگردد اما این کار نه تنها به بیمار کمک نمی کند که حتی باعث ناامیدی آ...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری