PinPost

پین پست

396ویدئو 17بازدید

شناخت ویروس

ویروس قطعه‌ای از نوکلئیک اسید است که درون یک پوشش پروتئینی (کپسید) محصور شده‌است. ویروس‌ها از باکتری‌ها بسیار کوچکتر هستند و اغلب با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده‌اند. ویروس با استفاده از امکانات سلولی و یا خودش در سلول‌های میزبان تکثیر می‌شود...


نمایش بیشتر +

1398/08/29 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویروس ویدئو تد تد پزشکی ویروس های فلور

دانلود اشتراک گذاری