PinPost

پین پست

393ویدئو 88بازدید

ابریشم، ماده ای از دنیای کهن تا دنیای فردا

خوب وقتی شما چنین ویژگیهایی را در یک ماده دارید، می توانید خیلی کار ها را انجام دهید. در واقع محدود به فیلم نیست. این ماده می تواند قالبهای زیادی را بخود بگیرد. بعد شما متحیر می شوید، وفتی شما ترکیبات گوناگون نوری را انجام می دهید ویا میکرو منشورهای خطی، مانند نوار...


نمایش بیشتر +

1398/06/16 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی دارو ابریشم ویدئو تد سیستم دارویی

دانلود اشتراک گذاری