PinPost

پین پست

382ویدئو 60بازدید

یک سوییچ برای روشن و خاموش کردن سلولهای عصبی

مغز ممکنه با نگاه از بیرون خیلی پیچیده نرسه حدود یک کیلو جسم صورتی-خاکستری، -بی شکل- ولی پیشرفت علم اعصاب در صد سال اخیر به ما اجازه داده تا با دقت بیشتری، با پیچیدگی درون مغز آشنا بشویم. و به ما گفته شده که مغز یک مدار بسیار پیچیده است که از صدها میلیارد سلول...


نمایش بیشتر +

1398/06/02 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو تد سلول عصبی علم اعصاب

دانلود اشتراک گذاری