{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی
دسته بندی / نبض متناقض

نشان دادن نحوه اندازه گیری نبض متناقض

نبض متناقض به معنای افت بیش از 10 میلی متر جیوه فشار خون سیستولیک در هنگام دم است. وقتی به وجود می آید که فشار منفی خیلی زیادی در ریه وجود دارد (مثل بیماری انسدادی شدید ریه (COPD اما مشخصه اصلی تامپوناد است.  اما شوک هیپوولمیک و حاملگی از علل کمتر شایع این حالت است. علت این است که وقتی در دم فش...

نبض متناقض به معنای افت بیش از 10 میلی متر جیوه فشار خون سیستولیک در هنگام دم است. وقتی به وجود می آید که فشار منفی خیلی زیادی در ریه وجود دارد (مثل بیماری انسدادی شدید ریه (COPD اما مشخصه اصلی تامپوناد است.  اما شوک هیپوولمیک و حاملگی از علل کمتر شایع این حالت است. علت این است که وقتی در دم فشار داخل قلب و RV خیلی بالا رود سپتوم به طرف LV رانده می شود و حجم LV کم می شود و Cardiac Output کاهش می یابد و فشار خون کم می شود. در عمل اگر فاصله بین صدای اول و دوم کورتوکف بیش از 10 میلمتر جیوه باشد به وجود نبض پارادوکس پی میبریم. گاهی قدرت نبض زیاد و سپس کم ومجدداً زیاد می شود و این امر بطور همزمان با دوره های تنفسی ادامه مییابد .علت این پدیده افزایش و کاهش متناوب برون ده قلبی با هر دوره تنفسی است .در جریان دم، قطر تمام رگهای ریوی بعلت افزایش فشار منفی در قفسه سینه زیاد می شود . بنابراین ،خون در ریه تجمع می یابد و حجم ضربه ای و قدرت نبض کاهش می یابد. در جریان بازدم، اثرات متضادی بوجود می ایند . این یک پدیده طبیعی در تمام افراد است اما در بعضی از حالات از قبیل نفس کشیدن بسیار عمیق و تامپوناد قلبی (فشرده شدن قلب از خارج بوسیله مایع در کیسه پریکارد یا توسط یک پریکارد تنگ شده ) فوق العاده بارز و مشخص می گردد.