PinPost

پین پست

366ویدئو 96بازدید

معاینه رفلکسهای عمقی

معاینه رفلکسهای عمقی شامل رفلکس بای سپس (دو سر) که سلامت نخاع گردنی C5-6 را نشان میدهد… رفلکس تری سپس (سه سر) که سلامت نخاع گردنی C7-8 را نشان میدهد… رفلکس آشیل که که سلامت نخاع در S1-2 را نشان میدهد … رفلکس پاتلار (زانو) که سلامت نخاع کمری L3-4 را نشان میدهد.


1398/05/14 تاندون ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی معاینه تاندون رفلکس عمقی

دانلود اشتراک گذاری