{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی
دسته بندی / قلب

نارسایی آئورت چیست؟

در مواردی که دریچه های قلب به طور طبیعی کار میکنند، جریان خون را تنها در یک جهت و رو به جلو میرانند. در حالت نرمال، تقریبا هیچ خونی به اتاقک قبلی پس زده نمیشود. اما اگر دریچه ها به خوبی کار نکنند و به خوبی بسته نشوند، خون پس زده میشود که به این وضعیت نارسایی میگویند. در صورتی که این وضعیت در دریچه ا...

در مواردی که دریچه های قلب به طور طبیعی کار میکنند، جریان خون را تنها در یک جهت و رو به جلو میرانند. در حالت نرمال، تقریبا هیچ خونی به اتاقک قبلی پس زده نمیشود. اما اگر دریچه ها به خوبی کار نکنند و به خوبی بسته نشوند، خون پس زده میشود که به این وضعیت نارسایی میگویند. در صورتی که این وضعیت در دریچه ای رخ دهد که وظیفه خروج خون از بطن چپ به سمت بقیه بدن را دارد، به آن نارسایی آئورت میگویند. این حالت به مرور زمان باعث بروز مشکلاتی برای فرد میشود.