PinPost

پین پست

358ویدئو 387بازدید

سلول های بنیادی جنینی

چندتوان: یاخته‌های بنیادی جنینی دارای آمادگی چندتوانی هستند و می‌توانند به صورت هرگونه یاخته‌ای؛ به جز یاخته‌های جُفت، پرورش یابند. تنهایاخته‌های بنیادی جنینی توته هستند که همه‌توان دارای استعداد و آمادگی همه‌توانی هستند؛ یاخته‌های بن...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ژنتیک سلول درمانی ژن سلول بنیادی سلول بنیادی جنینی

دانلود اشتراک گذاری