PinPost

پین پست

396ویدئو 284بازدید

استفاده از اطلاعات در مشاوره های درمانی روانی

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد.به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظو...


نمایش بیشتر +

1397/11/11 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی مرگ روانشناسی اعتیاد بیماری روانی پزشک

دانلود اشتراک گذاری