PinPost

پین پست

358ویدئو 394بازدید

مکانیزم زایمان و موقعیت های کشنده نوزاد

زایمان اوج دوران بارداری یک زن است که شامل خارج شدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر است. زایمان طبیعی روشی از زایمان با «تکنولوژی پایین» است. در این روش فرد اجازه می‌دهد که طبیعت انسان کار خود را در زایمان انجام دهد. برخی از زنان تصمیم م...


نمایش بیشتر +

1397/10/15 بارداری ویدئو ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی بارداری ویدئو آموزش پزشکی زایمان

دانلود اشتراک گذاری