PinPost

پین پست

364ویدئو 489بازدید

معاینه گره های لنفی (بخش اول)

ساختمان گره لنفی از نظر ساختمان بافتی هر عقده دارای یک ناحیه قشری (cortex) و یک ناحیه مغزی (Medulla) می‌باشد.  قشر عقده لنفی قشر عقده از ندولها ، بافت لنفی ننتشر در بین آنها و سینوسها تشکیل شده است. قسمت سطحی قشر را که عمد تا حاوی ندولهای لنفاوی ثانویه با مراکز زایای مشخص می‌باشد. ک...


نمایش بیشتر +

1397/10/10 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی سیستم ایمنی لنف گره لنفی

دانلود اشتراک گذاری