PinPost

پین پست

364ویدئو 449بازدید

ضربان دوتایی در ناحیه پره کوردیال

در این ویدئو به بررسی علل ضربان دوتایی و انسداد بطنی می پردازد.


1397/08/27 قلب ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی قلب استنفورد نبض ضربان دوتایی انسداد بطنی

دانلود اشتراک گذاری