PinPost

تخت ژینکولوژی.پاراوان سایز بزرگ

تخت ژینکولوژی(معاینه زنان).پاراوان.جهت استفاده درمطب ماماها ومتخصصین زنان.زیاد استفاده نشده .به خریدار واقعی تخفیف داده می شود