PinPost

بخور(سرد) مرطوب کننده واحیائ هوای پاک به بیمارریوی

بخور سرد مرطوب کننده واحیا کننده هوای پاک به اتاق شما دراین آلودگی هوا مخصوصا بیماران اسمی وریوی.
ظرفیت مخزن 5لیتر
قابلیت کارکرد 12 ساعت
توقف دستگاه خودکار اتوماتیک
پخش خودکارآب سرد درفضای محیط
بی سروصدا وآرام وبه صرفه
چراغ شاخص روشن بودن.