PinPost

تجهیزات پزشکی اتورفراکتومتر

دستگاه اتورفراکتومتر کراتومتر مارک NIDEK مدلAR700
دستگاه بسیار تمیز و کم کارکرد می باشد
دستگاه کالیبره شده و آماده به کار می باشد
محل بازدید شیراز