از شرایط استفاده از بیمه بیکاری چه می دانید؟

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شده تلقی می شود و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر (3 درصد حقوق و دستمزد که به وسیله کارفرما پرداخت می شود) به بیمه شدگانی که واجد شرایطی باشند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

اما شرایط استفاده از بیمه بیکاری بدین شرح است:

1-  سابقه پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه برای بیمه شده مگر در خصوص بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی و ... بیکار می شوند.

2- بیمه شده می بایست ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام نموده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن به این مراکز اطلاع دهد.

نکته: در صورت داشتن عذر موجه (به تشخیص هیأت حل اختلاف) این مدت می تواند تا 3 ماه افزایش یابد.

3- بیمه شده مکلف است در دوره هایی که برای وی در دوران بیکاری تعیین می شود شرکت نموده و گواهی شرکت در این دوره ها را هر دو ماه به شعب تأمین اجتماعی ارائه نماید.

نکته:این دوره ها توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برای بیمه شده تعیین می گردند.

4- بیکاری بدون میل و اراده بیمه شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بیمه شده با میل و اراده از کار بیکار شده باشد مانند ترک کار، بازخریدی و ... بیمه بیکاری به بیمه شده تعلق نخواهد گرفت.