PinPost

مزایده درمانگاه صابر زیر نظر مراجع قضایی (پرند)

درمانگاه صابر واقع در شهر جدید پرند فاز پنج خ امام رضا در چهار طبقه به مساحت ۲۰۰۵ متر مربع مساحت عرصه ی کاربردی اعیانی حدود ۴۱۰۰ متر فاقد پایان کار طبقه ی همکف دردست بهره برداری (تاریخ مزایده ۹۸/۵/۲۶ ساعت ۱۲ ظهر در دفتر اجرای احکام واقع در رباطکریم خ داوودیه دادگستری رباطکریم مبلغ پایه ی مزایده پانزده میلیاردو پانصد تومان خریدار میبایست پنج روز قبلتر یعنی در تاریخ ۵/۲۰ خود را به اجرای احکام جهت بازدید از درمانگاه معرفی کند
شهر پرند