اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
حقوقی / 28 خرداد 1397

انواع مزایای پرداختی به پرسنل

انواع مزایای پرداختی به پرسنل

آیا از انواع مزایای پرداختی به پرسنل خودتان اطلاع دارید؟
مزایای پرداختی به پرسنل به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

  1. مزایای مستمر و نقدی :  مانند حق مسکن و حق خواروبار، حق جذب و ...
  2. مزایای مستمر و غیر نقدی:  مانند در اختیار قراردادن مسکن و خودرو و ...
  3.   مزایای غیرمستمر نقدی:  مانند اضافه کار، فوق العاده مأموریت و ...
  4.  مزایای غیرمستمر غیر نقدی: مانند ارزاق و دیگر امکانات غیر نقدی و ...

نکته حائز اهمیت اینکه حق مسکن و خوار و بار هر ساله بر اساس مصوبه هیأت دولت به کارگر پرداخت می شود و این مزایا برای تمام پرسنل با هر پایه حقوق یکسان است. همچنین حق جذب یا حق مسئولیت مزایای مستمر نقدی به شمار می آیند، که کارفرما جهت جذب نیروی کار حاضر است، مازاد بر حقوق و مزایا به فرد پرداخت نماید و دارای نرخ ثابت توافقی بوده و هر ماه نسبت به کارکرد به فرد پرداخت می شود. در خصوص، اضافه کاری که جزء مزایای غیر مستمر نقدی می باشد، می توان گفت، تعداد ساعات کاری عادی در هفته نباید از 44 ساعت تجاوز کند، در صورت تجاوز، این ساعات، اضافه کاری محسوب می شود. علاوه بر اینکه، ساعات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کاری محسوب نمی گردند. نکته ی حائز اهمیت، این است که، مطابق قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگر بدون رضایت وی ممنوع بوده و در صورت رضایت به ازای هر ساعت کار اضافی 40 درصد بیشتر از ساعت کار عادی دریافت می نماید.

یکی دیگر از مزایای پرداختی به کارگر، جمعه کاری است که جزء مزایای غیر مستمر نقدی محسوب می گردد. ارجاع کار در روزهای تعطیل منوط به پرداخت حقوق روزانه بعلاوه 40 درصد آن می باشد. در صورتی که کارمند برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود یا ناچار باشد حداقل یک شب را در محل مأموریت توقف نماید، فوق العاده مأموریت محاسبه شده، و از مزایای غیر مستمر نقدی، شمرده می شود. این مزایا، نباید کمتر از مزد ثابت و یا مزد مبنای روزانه باشد. علاوه بر اینکه کارفرما مکلف است هزینه رفت و آمد و یا وسیله مورد نیاز را در اختیار کارمند جهت اعزام به مأموریت قراردهد.

اشتراک گذاری :