فیلتر پیشرفته

اجاره مناسب برای آزمایشگاه

06:34 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 30،000،000 تومان

اجاره 2،500،000 تومان

متراژ 100 متر مربع

اجاره مطب مناسب پزشکان متخصص

05:59 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 35،000،000 تومان

اجاره 100،000 تومان

متراژ 45 متر مربع

اجاره مناسب برای رادیولوژی و آزمایشگاه ،کلینیک

05:48 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 40،000،000 تومان

اجاره 4،200،000 تومان

متراژ 167 متر مربع

اجاره مطب در ساختمان المهدی

06:54 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

رهن 12،000،000 تومان

اجاره 2،000،000 تومان

متراژ 53 متر مربع

اجاره مطب در ساختمان طبیب

06:37 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

رهن 5،000،000 تومان

اجاره 400،000 تومان

متراژ 20 متر مربع

اجاره مطب برای دندانپزشکان در برج شهر

06:23 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 200،000،000 تومان

اجاره 200،000 تومان

متراژ 134 متر مربع

اجاره مطب مناسب برای مشاغل پزشکی

05:56 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 3،000،000 تومان

اجاره 500،000 تومان

متراژ 75 متر مربع

اجاره مناسب برای کلینیک ها ی پزشکی

05:46 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

قیمت توافقی

متراژ 550 متر مربع

اجاره ی یک اتاق از مجتمع پزشکی .موارد لیزر .زیبایی .قابل قبول است

06:45 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

رهن 5،000،000 تومان

اجاره 800،000 تومان

متراژ 67 متر مربع

اجاره مطب مناسب برای مشاغل پزشکی

06:33 1397-08-23

اصفهان, خمینی شهر

قیمت توافقی

متراژ 100 متر مربع

اجاره مطب در برج آذرآبادگان

06:02 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 75،000،000 تومان

اجاره 1،000 تومان

متراژ 75 متر مربع

اجاره کلینیک ـ درمانگاه و پارا کلینیکی

05:52 1397-08-24

آذربایجان شرقی, تبریز

قیمت توافقی

متراژ 110 متر مربع

اجاره مطب خیابان فلسطین بامجوز ادارى

06:58 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

رهن 40،000،000 تومان

اجاره 0 تومان

متراژ 38 متر مربع

اجاره مناسب برای پزشکان

06:41 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

رهن 10،000،000 تومان

اجاره 1،000،000 تومان

متراژ 60 متر مربع

اجاره مطب مناسب پزشکان متخصص

06:23 1397-08-23

اصفهان, اصفهان

قیمت توافقی

متراژ 72 متر مربع